“Peer Gynt på ville veier”

“Peer Gynt på ville veier”

Klassebeskrivelse

Klassen (9.trinn) er ikke helt der vi ønsker at de skal være i progresjonen når det gjelder tekstkompetanse, og det å bidra med egne meninger og refleksjoner i fagsamtaler, gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner. De er en litt «taus» klasse både muntlig og skriftlig. Klassen er veldig «pensumorientert», de liker å lese og finne svar i tekst. Den tradisjonelle arbeidsmåten «let og finn svar» henger fortsatt igjen fra barneskolen.

Klassen har et godt sosialt miljø. Elevundersøkelsen viser at alle har venner, føler seg trygg og ingen blir mobbet. Klassen har en flott humor, de er lekende når de er i mindre grupper, de er opptatt av rettferdighet og de viser respekt for hverandre.

Modulplan for halvåret

Ut ifra klassebeskrivelsen, nasjonale prøver og kartlegginger, lagde klasseteamet en plan for andre halvår på 9.trinn, med følgende hovedmål:

 • Å få frem det skapende og det samarbeidende mennesket.
  • Gjennom praktisk, variert og relevante læringsaktiviteter skal vi øke samtaleengasjementet. Dvs. vi vil ha flere elever som er med å bidrar i og til kommunikasjonen i læringsaktivitetene.
 • I fagene norsk, engelsk, samfunnsfag, Krle og naturfag er det lagt opp et løp, der norsk er grunnpilaren i kunnskap, strukturer og regler. Faget er plattformen der elevene arbeider med det grunnleggende og de utøver øvingsoppgaver i de andre fagene.
  • Eks: I norsk jobbet vi med å få fragmenterte tekster til å bli en sammenhengende tekst. Elevene skriver tekster i de andre fagene, mens vi vurderer og analyserer de i norsk.
  • Arbeidet med samtaleengasjementet er også retta mot gjennomføring av prøvemuntlig eksamen på slutten av året.

Medio mars har vi klart:

 • Å løfte muntlige fremlegg fra å referere fra tekst/ lese opp fra manus, til at de forteller med sin stemme og sitt språk.
 • I skriftlig så har det å skrive blogg bidratt til at eleven har funnet sin «penn» og stemme. De har forstått at en tekst har et formål og de skriver ikke lenger til læreren. Flere av elevene har oppdaget at de har noe å formidle, og at de har funnet en form sjanger å skrive på.
 • Samtaleengasjementet er fortsatt lavt, selv om klassen har arbeidet med temaer og arbeidsmetoder som engasjerer, så har vi ikke hatt den utviklinga vi ønsker.

 

Modulplan Drama – samtaleengasjement.

Tidligere i vinter, oppdaget vi i arbeid med svenske og danske tekster, at flere av guttene tok utfordringen til en spontant fremføring av dialoger fra film og drama (korte utdrag) fra tekstbøkene vi har. Dette ville vi spille videre på og la inn praktisk arbeid med drama i progresjonen. Normalt så bruker drama å komme på 10.trinn, der vi bruker drama som en del av arbeidet med språk og språkkultur.

Målet er å endre samtaleengasjementet, og vi legger opp drama som en praktisk aktivitet ved å bruke en undervisningsopplegg om Peer Gynt av Henrik Ibsen, utarbeidet av Den Nationale Scene ved Silje Birgitte Folkedal.  Aktivitetene handler om bevegelse og uttrykk gjennom bevegelse. Øvelsene har kombinasjoner mellom replikker og bevegelser, eller de jobber bare med bevegelse. Målet er at elevene gjennom bevegelse skal klare å få samtaleengasjement om innhold og løsning.

Henrik Ibsen passer også godt inn i progresjonen, da elevene etter påske, skal gjennomføre skrivedager(skriveprosesser) der de arbeider med eksamensoppgavene i norsk fra 2016, som handler om/ tar utgangspunkt i Ibsen.

Kompetansemålene som er vevd inn i undervisningsopplegget er:

 • Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
 • Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder
 • Vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier
 • Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
 • Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere
 • Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster

 

Vurderingsoppgaver – praktisk eller skriftlig oppgave.

Etter at klasse har arbeidet med de innledende øvelsen skal de bruke kunnskapen, ferdigheter og forståelse til å vise kompetanse gjennom praktisk dramaoppgave eller en skriftlig bloggoppgave. Elevene vil ha to alternativer, da vi har elever som ikke er komfortable med å dramatisere/ utlevere seg selv. De skriftlige oppgavene har tre steg der vanskelighetsgraden øker. De velger selv hvor de stopper.

Rubrikkriterier

Elevene er med på å lage rubrikk-kriterier. Dette gjøres via et fellesdokument i Google Docs (Google Disk) der elevene i læringspar fyller ut direkte i skjemaet samtidig. Deretter avklarer vi, definerer og blir enige om de endelige kriteriene.Elevene bruker kriteriene aktivt mens de jobber, og i etterkant skriver de et kort refleksjon/ kommentar til sitt arbeid. Faglærer kommenterer med framovermelding i egen rubrikk. Alt foregår på eget skjema og blir til slutt lagret i elevens vurderingsmappe på Fronter. Klassen er vant til å jobbe med rubrikkkriterier og de blir mer og mer bevisst på å bruke de aktivt underveis i arbeidet.

 

Utfordringer for elevene

Det blir spennende å se om klasse tør å slippe seg løs/ utlevere seg og gå inn i roller. Klassedynamikken,-det å få frem de rette elevene til rett tidspunkt blir en nøkkel. Undervisningsopplegget legger opp til dette, som gir en kvalitetssikring i startarbeidet.Elevenes tekstkompetanse, det å lese og arbeide med dramatekster, er nytt for noen. Det blir en utfordring å forstå innhold og formål i Peer Gynt. Vil de klarer å se noen fragmenter av den poetiske realismen der Ibsen går til «angrep» på nasjonalromantikken, mot den heltedyrking og den historiske skrytingen av vår kulturhistorie? Klarer de å se noen sammenhenger med dagens curling-generasjon? Ser elevene sammenhenger i heltedyrkelsen av f.eks. Therese Johaug som nesten var/ er et nasjonalsymbol. Fra en fjellgård oppunder Dovre, der du har huldra, men også det moderne mennesket, den friske og sunne med brunost i sekken.I tillegg er aktivitetstekstene på nynorsk, noe de absolutt ikke liker.

Vil modulplanen fungere?

Klassen er en lekende klasse. Gjennom lek og med god ledelse av lærer så vil vi klare å nå målene. Et viktig moment for suksess er at du som lærer må tørre på samme måte som elevene. Derfor starter det hele med en seanse der jeg som faglærer tar på kostyme, lærer teksten utenat, fremfører med innlevelse og masse bevegelse. Det blir ikke et vakkert syn, men en opplevelse skal det bli.

 

Modulplan “Peer Gynt på ville veier”

Modulplan Drama

Læringsressurser: 
Norsk Kontekst Basis s.272.283
Norsk Nye Kontekst Basis s.230-237
Ressurshefte Peer Gynt (Den Nationale Scene)
Alt om Ibsen
Studiehefte Peer Gynt - Nationaltheatret
Videoer:
Peer Gynt ved Gålåvatnet
Peer Gynt Sommerteater
Peer Gynt Animasjon
Peer Gynt Dans
Peer Gynt m/ Charlton Heston(1941)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: