Forskning og artikler

Digitale verktøy – en svart/hvit holdning der lærerne mener elevene er problemet, men er de egentlig det?

Man møter ofte en type svart-hvit holdning til bruk av digitale verktøy i klasserommet, som omhandler hvordan elevene bruker verktøyene. Enten er de på sosiale medier o.l. eller så gjør de det de skal. For å gjøre noe med dette innfører man f.eks LAN, der læreren kan følge med/ “overvåke”, hvilke nettsider elevene har oppe. Er dette veien å gå?

Hva med å se på egen undervisning, hvordan utnytter man det digitale potensialet? Hvordan redesigner man undervisninga? Når elevene velger å gjøre andre ting enn det som er arbeidskravet, er det kanskje noe med hvordan arbeidskravet og hvordan elevene skal bruke digitale verktøy?

Å skrive i word og lage powerpoint-presentasjoner er aktiviteter som i dag tilhører nybegynnerstadiet. Powerpoint kan etterhvert byttes ut med Scratch, der elevene programmer sine egne presentasjoner, eller Powtoon som har ferdige animasjoner som man setter sammen til en mer levende presentasjoner. Tekster i dag er tekster med forskjellig modaliteter. De er sammensatte tekster av lyd, bilde, tekst, hyperlenker, bildetekster, animasjoner, videoer osv. Blogg er et eksempel på en måte å skrive tekster på. Twitter er korttekst-varianter med kun 140 tegn, der man må jobbe med ord og uttrykk for å få frem det man vil formidle.

Det hele handler om at vi lærere må henge med på utviklinga. Ingen vil komme til oss å lære oss dette med et kurs. Det handler om å sette av tid i den ubundne arbeidstida til å lese, prøve ut, se hva andre gjør. Sett av en times tid i uka, til å se på andre læreres sin blogger, lese artikler på forskningssteder som Utdanningsforskning.no.

Deretter er det viktig å prøve, bli kjent med nye type digitale ressurser. Google f.eks har utviklet en mengde verktøy som gir en helt annen design på undervisninga. Gjennom et dokument i Google kan du legge innholdet ut på blogger til wordpress uten å klippe og lime. Dokumenter kan legges direkte ut på Google nettsteder eller de kan utvikles gjennom samskriving ved å dele med andre.

Ta en titt på bloggen til “Kaizena” (Tine Brandt Mortensen), lærer på småtrinnet i en dansk skole, her er det mye hente.

 

Forskning og artikler om digitale verktøy

Doktorgrad om blogging i klasserommet – Arne Olav Nygards doktorgradsavhandling viser at bruk av digitale hjelpemiddel kan gi ein type læring ein ikkje ville fått med meir tradisjonelle undervisingsmetodar. (Utdanningsforskning/ Lesesenteret).

Læremidler og ressurser for læring – betydning av struktur og progresjon. Mange hevder at elever vil kunne lære både fortere, bedre og mer effektivt gjennom digitale læremidler. Likevel er den papirbaserte læreboka fremdeles et svært sentralt læremiddel i grunnskolen og delvis på videregående skole.

Digitalisering av skolen – Der største utfordringene (Simen Spurkland/ Marte Blikstad-Balas). Det største IKT-problemet i norske klasserom per i dag er ikke at forskerne i ulike studier finner elever på Facebook og diverse spill i timene, men at det er altfor situasjoner der lærere gir reell opplæring i nyttige digitale arbeidsmåter i fagene eller situasjoner der de digitale verktøyene brukes til å redesigne undervisningen slik at det digitale potensialet utnyttes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: